Veiligheidsbulletin 1994-09

Nummer: 94-09 Datum: 15 november 1994

Vervangt: VB 88-10 van 2 november 1988

Betreft: Betreft: 26' LoPo reserves, Parachute Services Ltd, Godalming, Engeland, gefabriceerd onder licentie door Pisa uit een equivalent van Strong LoPo-materiaal.

Probleem: Probleem: Bij een bepaalde serie werd gebruik gemaakt van LoPo-materiaal, dat volgens de specificaties wel aan de treksterkte voldeed, maar onder belasting ernstig deformeerde. Ondertussen zijn 26' LoPo's gefabriceerd van een ander materiaal, waarbij deze deformatie niet meer optreedt. Besloten is, dat de 26' LoPo's, welke voldoen aan de eisen, zoals gesteld in VB 94-05, luchtwaardig bevonden mogen worden, indien bij de treksterktetest geen blijvende abnormale deformatie optreedt.

Oplossing: Oplossing: De testen, zoals omschreven in VB 94-05 van 22 april 1994, dienen uitgevoerd te worden. Bovendien dient het valscherm uitgebreid getest te worden in de "high pressure area's". Indien de weefselstruktuur door de treksterktetest beschadigd wordt, dan wel op een dusdanige manier deformeert, dat er een vormverandering plaats vindt, dient het valscherm als niet luchtwaardig verklaard te worden. De uitslag van de test dient onder vermelding van naam, plaats, datum en nummer van bevoegdheid duidelijk op het masterpanel van het valscherm aangetekend te worden. De testplaatsen dienen gemarkeerd te worden, voorzien van testdatum en handtekening.

Uitvoering: Uitvoering: Door een erkend valschermtechnicus/bevoegd instructeur.

Noot: Noot: Bijgevoegd: testvoorschriften en VB 88-10.

Verzending Verzending AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP