Veiligheidsbulletin 2001-02

Nummer: 2001-02 Datum: 27 november 2001

Vervangt: NVT

Betreft: Problemen met Icarus Crossfire canopies

Probleem: In Amerika en Nieuw Zeeland zijn Crossfires gefabriceerd, waarbij afgeweken is van de door de fabrikant gestelde toleranties. De serienummers van deze koepels zijn vermeld in het aanhangsel.
Gebruik van deze koepels in combinatie met het maken van frontriserturns tijdens de landing kan er toe leiden, dat deze buiten controle kunnen raken hetgeen kan leiden tot ernstig letsel of erger.

Oplossing: Bij alle koepels, waarvan de serienummers vermeld zijn in “annex 1” van het bijgevoegde bulletin moet een line trim modificatie worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in #CF0110.
Na uitvoering hiervan dient dit met een permanente marker op het warninglabel te worden vermeld, zoals omschreven in het bijgevoegde bulletin. Zolang deze modificatie niet is uitgevoerd, blijven de restricties op deze koepels, zoals omschreven in VB 2001-02 van kracht.
Koepels, waarvan de serienummers vermeld zijn in “annex 2” dienen gemodificeerd te worden volgens de specificatie #CF0102.
Crossfires, voorzien van Spectra lijnen dienen gerelined te worden met Vectran lijnen.

Uitvoering: Door een erkende rigger of door de fabrikant voor 30 november 2001

Noot: Crossfires, gefabriceerd in Europa vallen buiten dit bulletin.
Koepels, welke een reline of retrim gehad hebben na 1 februari 2001 vallen buiten dit bulletin; het is niet nodig, om bij deze koepels een vermelding op het warning label te maken.
Voor gedetailleerde aanwijzingen met betrekking tot #CF0110 en #CF0102 wordt verwezen naar de website www.icaruscanopies.com/ service_bulletin.htm., dan wel naar de e-mail adressen, welke vermeld staan op het bijgevoegde PSB.

Aanhangsel: Product Service Bulletin #20011025 van 25 oktober 2001

Verzending:
AB/TC/EC/B.P.R.A.
Riggers, houders van een vouwbevoegdheid, leden VvV, instructeurs