Colofon Sportparachutist

Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart - Afdeling Parachutespringen

Verschijning (4 x per jaar)

Medio maart, juni, september en december.

Abonnement

Gratis voor individuele van de afdeling parachutespringen. 
Losse abonnementen kosten € 23 per jaar en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op rekening NL87 RABO 0161417256 (Rijn en Veenstromen, Woerden) van de KNVvL onder vermelding van "abonnement SP".

Redactie

De redactie bestaat uit de volgende leden.  

Art Director / Vormgever

Ramses Meering, Michael van Zijl (Studio 44)

Inleveringsdatum kopij + adres

De inleverdata zijn te vinden in het productieschema. De in te zenden stukken moeten uiterlijk op de daar vermelde data aanwezig zijn op het redactie / kopij adres: sportparachutist@knvvl.nl

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd.  De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing, zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk.De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meer bronnen.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Subscriptions abroad

Subscriptions to SP for a full calender-year can be ordered by payment of € 23 (€ 29 for airmail postage) to:
Bank: RABO Bank
IBAN: NL87 RABO 0161417256
BIC: RABONL2U
Designee: KNVvL
Designee address: Houttuinlaan 16A, 3447 GM, Woerden, The Netherlands. Reason: "subscription SP".