Datum: 1 april 2010

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Omzetting materiaalbevoegdheden BVR en BR 2009.

Probleem: Het afdelingsbestuur parachutespringen (AB) heeft in haar vergadering van 11 december 2008 besloten dat de opleidingen en examens van materiaalbevoegdheden zouden worden uitgevoerd volgens die van de European Association for Safety Parachutes, EASP. 

Voor de huidige riggers veranderde er niets, alleen de naam werd aangepast van rigger naar master rigger. Voor de houders vouwbevoegdheid is het opleiding en examenprogramma (OPEX) aangepast en het takenpakket iets aangepast en uitgebreid. Dit staat omschreven in het OPEX zelf. De toenmalige houders vouwbevoegdheid zijn hiervoor op 19/20 september 2009 in de gelegenheid gesteld theoretisch bijgeschoold te worden. Voor het voldoen aan de praktijkeisen is een maximale periode van 1 jaar per 20 september jl. vastgesteld. De oude vouwbevoegdheid is per 1 maart 2010 komen te vervallen. Alle mensen die de theoretische bijscholing gevolgd hebben en aan de praktische eisen voldaan hebben zijn per 1 maart 2010 voorzien van de nieuwe bevoegdheid senior rigger.

Senior riggers mogen volgens de EASP regelingen keuringen verrichten. Derhalve is de jaarkeuring in het BVR in strijd met deze bevoegdheid.

Besluit: In het BVR en BR 2009 moeten per 1 maart 2010 de namen Houder Vouwbevoegdheid en Rigger respectievelijk worden gelezen als Senior Rigger (SR) en Master Rigger (MR). De daadwerkelijke tekstuele omzetting zal plaatsvinden met de wijzigingsronden BVR en BR 2011. 

Om de taakuitvoering van de SR en MR te kunnen bewerkstelligen is de jaarkeuring zoals verwoord in het BVR per 1 maart 2010 komen te vervallen. Wel dient materiaal toegelaten en gekeurd te worden volgens de reglementen en bevoegdheden riggers EASP. 

Voor alle reglementen voor materiaal en bevoegdheden van riggers wordt verwezen naar die van de EASP. Bij twijfel of onduidelijkheden zijn de regelingen en bevoegdheden van de EASP leidend boven het BVR / BR. 

Dit VB komt te vervallen met de inwerkingtreding van de eerstkomende versie van het BVR en BR.

Uitvoering: AB para, Master Riggers, Senior Riggers, instructeurs.

Noot: Voor de bevoegdheden van een MR dan wel een SR wordt integraal verwezen naar de Europese regelgeving voor riggers van de EASP. 

Het AB gaat een voorstel indienen bij de EASP om het in- en uitbouwen van een AAD van dezelfde soort aan de bevoegdheden van een SR toe te voegen.

BVR hoofdstuk 4 zal gewijzigd worden om de integratie van de bevoegdheden SR, MR, de regelgeving EASP en het vervallen van de jaarkeuring te verwoorden.  

Verzending: AB, EC/TC
Master Riggers, Senior Riggers
Instructeurs
Secretariaten clubs
i.a.a. redactie SP