Sanctiecommissie (SaC)

De sanctiecommissie (SaC) is door de afdeling parachutespringen in het leven geroepen met het doel de veiligheid te waarborgen door toezicht te houden op de handhaving van de regels, zoals bijvoorbeeld het BVR. De commissie opereert volledig onafhankelijk en doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar aangiftes van zware overtredingen van de reglementen. Als de veiligheid hierbij in het geding komt spreekt de SaC zich uit en legt mogelijk een sanctie aan de overtreder op. Andere commissies en het bestuur van de afdeling parachutespringen mogen hier geen aanwijzingen in geven. Het functioneren en de samenstelling van de SaC is geregeld door middel van het Reglement Sanctiecommissie (versie 2022) en het BVR.

Alle leden worden benoemd door het afdelingsbestuur (AB) en dienen een objectieve visie te kunnen geven op de zaken die behandeld worden door de SaC. De voorzitter dient daarnaast een juridische achtergrond te hebben. Als er een vacature ontstaat gaat het afdelingsbestuur op zoek naar mensen die ervaring of kennis hebben van de Nederlandse wetgeving. Daarnaast wordt er gelet op geografische en clubspreiding en een brede ervaring in de parasport. 

De SaC is zich bewust van de verantwoordelijkheid die op haar rust, immers zij kan iemand voor een bepaalde periode uitsluiten van het beoefenen van een grote passie: het parachutespringen. De sanctie van intrekking wordt dan ook pas opgelegd in zeer ernstige gevallen dan wel in een geval waarbij voorafgaande lichte sancties hun doel hebben gemist. 

Voor het goed beoordelen van de gebeurtenissen is de SaC afhankelijk van goede en volledige meldingen zoals omschreven in het BVR.  Hiertoe heeft de SaC een digitaal meldingsformulier sancties ontwikkeld. Sanctieopleggers wordt gevraagd om via dit formulier meldingen te doen van opgelegde sancties. 

Wil je er zeker van zijn om nooit met de SaC in aanraking te komen? Spring veilig, hou je aan de regels en denk na bij wat je doet!