Veiligheidscommissie (VC)

Veiligheidscommissie

De veiligheidscommissie (VC) is per 1 juli 2012 de nieuwe naam van de ongevallen commissie, OC. De VC in de nieuwe vorm heeft twee hoofdtaken:

  • het op verzoek van de Nationale Politie assisteren bij parachute gerelateerde ongevallen.
  • het bevorderen van de veiligheid binnen de afdeling parachutespringen door het implementeren en beheren van het Veiligheidsmanagement Systeem (VMS).

De VC opereert volgens het Reglement Veiligheidscommissie parachutespringen (versie 2015).

Assisteren Nationale Politie

De OC is in het midden van de jaren 80 van de 20ste eeuw ontstaan nadat zich een aantal dodelijke ongevallen met parachutisten had voorgedaan. Bij elke niet natuurlijke dood wordt er onderzoek gedaan door justitie. Er bleek dat ongevallen beter onderzocht konden worden als de springtechnische kennis van de afdeling gecombineerd werd met het onderzoek en justitiële kennis van het toenmalige Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). De afdeling parachutespringen heeft hierop een voorstel ingediend bij de KLPD om een groep zeer ervaren parachutisten bij de onderzoeken te betrekken. De KLPD heeft hier destijds positief op gereageerd en tegenwoordig wordt bij fatale of zeer ernstige para ongevallen de Nationale Politie bijgestaan door enkele leden van de VC. 

Veiligheidsmanagement Systeem

In 2011 is inter binnen de KNVvL besloten om het Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) in te voeren. De afdeling parachutespringen is hierop voortvarend van start gegaan om ook binnen de afdeling het VMS te implementeren. Vanwege de specifieke eisen en de overlap van het VMS met de onderzoeken die door de OC vóór 2011 al werden uitgevoerd is per 11 juli 2012 besloten om het implementeren en beheren van het VMS onder te brengen bij de OC en deze vanwege de veranderde taakstelling te hernoemen naar VC. Het VMS bestaat uit vier elementen:

  1. Veiligheidsbeleid en doelstellingen. Dit omvat het beleid en de doelstellingen zoals die door het afdelingsbestuur zijn opgesteld en worden uitgevoerd door de VC. De intenties van het bestuur staan samengevat in de Veiligheidsverklaring die richting geeft aan het veiligheidsbeleid.
  2. Veiligheidsrisico management. Met behulp van gestandaardiseerde methodes wordt getracht gevaren te identificeren en risico's te analyseren. Het onderzoeken van voorvallen is hier een onderdeel van. Wanneer risico's inzichtelijk zijn kunnen corrigerende maatregelen worden opgesteld.
  3. Veiligheidsborging. Opgestelde maatregelen dienen te worden geïmplementeerd en ook te worden gecontroleerd of deze het juist effect hebben. Eventuele bijsturing kan nodig zijn voor het gewenste effect. Audits bij de aangesloten clubs en centra vallen ook onder veiligheidsborging. 
  4. Veiligheidspromotie. Het invoeren van een nieuw systeem vraagt om uitleg en toelichting. Maar veiligheidspromotie gaat verder. Het ultieme doel van het gehele VMS is het ontwikkilen van een zogenaamde "just culture". Dit is een cultuur waarin we elkaar aanspreken op veiligheid, waar we open staan om onze ervaringen te delen en te leren van anderen. 

Met het invoeren van het VMS schakelt de afdeling ook over op het digitaal melden van voorvallen. Hiertoe dient dit digitale formulier voorvalmelding te worden gebruikt, volgens de termijnen en procedures die zijn vastgelegd in het BVR. De VC stelt op basis hiervan jaarlijks een verslag samen met een analyse van wat er op haar vakgebied is gebeurd. Hierin worden onder andere alle voorvallen, blessures en materiaalkwesties opgenomen. Heb je zelf een voorval of blessure, dan wel een materiaalkwestie (zie TB 2008-04) te melden vul dan een digitaal formulier voorvalmelding in. De springtechnische jaarverslagen staan hieronder.  

Werving VC

Vanwege de omstandigheden waaronder de VC haar werk moet doen dienen de leden van de VC over specifieke eigenschappen te beschikken, waaronder en goed analytisch vermogen, een zeer brede ervaring in de sport en het kunnen omgaan van mogelijk zware ongevallen. Vanwege deze bijzondere eigenschappen wordt er bij een vacature benodigde nieuwe leden vanuit de commissie benaderd. De aanstelling van een nieuw lid behoeft de goedkeuring van de KLPD.